icon-arrow-down icon icon-arrow-fill-down icon icon-arrow-next icon icon-arrow-prev icon icon-tag-close icon

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEBSITEGEBRUIK

Deze website wordt geleverd door Fisher-Price, Inc., een dochteronderneming van Mattel, Inc. en de verbonden ondernemingen (gezamenlijk 'Fisher-Price' en 'wij'). Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden voor websitegebruik (de ’Gebruikersovereenkomst’). Lees deze Gebruikersovereenkomst en de overige informatie met betrekking tot deze Gebruikersovereenkomst goed door en zorg ervoor dat je alles begrijpt. Dit is een van rechtswege bindende overeenkomst met belangrijke informatie over onze website en het toegestane gebruik ervan. Deze Gebruikersvoorwaarden kunnen periodiek worden gewijzigd, dus het is belangrijk dat je elke keer als je gebruik maakt van deze website deze Gebruikersvoorwaarden raadpleegt.

LET OP: DOOR DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN GA JE AUTOMATISCH AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST EN ALLE BIJKOMENDE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST, INCLUSIEF TOEKENNINGEN EN AFSTAND VAN RECHTEN, BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID, JOUW VRIJWARING AAN ONS EN VERPLICHTE GESCHILLENBESLECHTING. ALS JE NIET MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE GEBRUIKERSOVEREENKOMST AKKOORD GAAT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

1. Recht om deze website te gebruiken
Fisher-Price verleent je hierbij een beperkt, niet-exclusief en herroepbaar recht op gebruikmaking van deze website voor persoonlijk vermaak, informatie, educatie en communicatie onder de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst. Deze website bevat materialen en artikelen die te maken hebben met Fisher-Price en zijn producten en diensten, alsmede met vergelijkbare producten en diensten van onze handelspartners, licentiegevers en licentiehouders en overige derden (gezamenlijk de ‘ Inhoud ’). De Inhoud kan voorkomen in de vorm van informatie, tekst, gegevens, afbeeldingen, grafische voorstellingen, knoppictogrammen, geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken, illustraties, foto's, geluidsfragmenten, muziek, geluiden, tekeningen, video's, software of andere reeds bekende of nog niet uitgevonden vormen en formats. Als je gebruik maakt van deze website dien je de intellectuele eigendomsrechten van Fisher-Price en anderen te respecteren, zoals hieronder omschreven. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan tot gevolg hebben dat wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht, privacy, reclame, communicatie en overige wetgeving wordt overtreden. Dergelijk gebruik kan resulteren in persoonlijke aansprakelijkheid en potentiële strafbaarheid.

2. Copyrights
Alle inhoud, met uitzondering van door gebruikers gegenereerde inhoud (omschreven in artikel 7 van deze overeenkomst) is auteursrechtelijk beschermd en is ofwel eigendom van of wordt gebruikt met toestemming van Fisher-Price. Fisher-Price aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of garantie voor de eventuele aantasting van de rechten van derden die niet zijn gelieerd aan Fisher-Price door ongeoorloofd gebruik van de Inhoud.

Het is verboden de Inhoud te reproduceren, distribueren, publiceren, uitzenden, wijzigen, aanpassen, vertalen, vertonen, distribueren, verkopen, in licentie geven, publiekelijk op te voeren, daarvan afgeleide werken te maken of anderszins te exploiteren, behoudens de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden of de tekst op de website en behoudens de door gebruikers gegenereerde inhoud die je hebt geplaatst op deze website. Je mag één kopie van delen van de Website op je eigen computer downloaden als tijdelijk bestand voor persoonlijk, niet-commercieel, niet-politiek gebruik buiten een netwerk op voorwaarde dat er geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsaanspraken worden verwijderd of gewijzigd. Het voorgaande gelimiteerde recht geeft geen enkel eigendomsrecht op de Inhoud. Tenzij hierboven uitdrukkelijk bepaald, mag niets in deze Gebruikersovereenkomst worden geïnterpreteerd als het toekennen (door implicatie, uitsluiting of anderszins) van enig recht of een licentie op de Inhoud onder auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.

Fisher-Price respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als je gelooft dat je werk wordt aangetast door onrechtmatig gebruik of plaatsing op of via deze Website, raadpleeg dan het onderstaande artikel 'Procedure voor Vermoedelijke Auteursrechtelijke Aantasting '.

3. Handelsmerken
De handelsmerken, logo’s en dienstmerken die worden getoond op deze website zijn eigendom van Fisher-Price en derden en de 'trade dress' (uiting van de bedrijfsstijl/het imago) is eigendom van Fisher-Price (gezamenlijk de ‘ Handelsmerken ’, welke gezamenlijk tevens de Inhoud vormen). Handelsmerken die geen eigendom zijn van Fisher-Price, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en worden, met uitzondering van de door gebruikers gegenereerde inhoud, met hun toestemming gebruikt. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het toekennen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van enig recht of enige licentie op het gebruik van een Handelsmerk.

4. Jouw communicatie richting Fisher-Price; de rechten van Fisher-Price op jouw inzendingen
Fisher-Price vindt het leuk als je iets van je laat horen. Let wel, als je met Fisher-Price communiceert, mag je niet vergeten dat, tenzij hierom specifiek wordt verzocht, Fisher-Price geen ideeën of suggesties met betrekking tot producten, diensten, marketingplannen en andere aangelegenheden aanvaardt of in overweging neemt. Wij verzoeken je derhalve niet ongevraagd materiaal aan Fisher-Price toe te sturen, zoals ideeën over speelgoed, spelletjes of andere producten, of andere suggesties, ideeën, opmerkingen, schetsen, uitvindingen, technieken, modellen, ontwerpen, concepten of andere gelijksoortige informatie of materialen.

Alle dergelijke inzendingen en alle vragen, opmerkingen, antwoorden, suggesties en dergelijke die je naar Fisher-Price stuurt via deze website, of faxt of post of anderszins indient of upload naar deze website (gezamenlijk ' Jouw Inzendingen ') worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd, met dien verstande dat Fisher-Price alle persoonlijk identificeerbare informatie die je online verzendt, in overeenstemming met ons
Privacybeleid behandelt. Fisher-Price aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid, plicht of aansprakelijkheid voor Jouw Inzendingen of voor het al dan niet ontvangen ervan door Fisher-Price. Het ontvangen van Jouw Inzendingen door Fisher-Price vormt geen erkenning door Fisher-Price van hun nieuwheid, prioriteit of originaliteit en staat niet in de weg van het recht van Fisher-Price om bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Jouw Inzendingen te betwisten.

Je verleent Fisher-Price niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende en niet-herroepbare rechten en licenties die in sublicentie gegeven kunnen worden om je inzendingen wereldwijd via alle mogelijke media of andere wijzen nu of in de toekomst bekend of ontwikkeld, te reproduceren, te verspreiden, te publiceren, door te sturen, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te tonen, te verdelen, te verkopen, in licentie te geven, openbaar te vertonen, afgeleid werk op basis ervan voor te bereiden en op alle mogelijke andere manieren te gebruiken of te benutten. Je garandeert dat: (a) je het recht en de volmacht hebt om je inzendingen te plaatsen en dat je de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die is afgebeeld in of heeft bijgedragen aan Jouw Inzendingen en verleent de hierin verleende rechten zonder de toestemmingen van enige derde, (b) je inzendingen accuraat zijn en, zoals is toegestaan voor gebruik door Fisher-Price in deze Gebruikersovereenkomst, geen inbreuk maken en zullen maken op de rechten van derden of aansprakelijkheid of verplichtingen van derden tot gevolg zullen hebben.

Wanneer je ons een e-mail stuurt, communiceer je met ons op elektronische wijze en geef je ons toestemming op elektronische wijze met jou te communiceren. Tevens verklaar je je hiermee akkoord met het feit dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en overige berichten die we je elektronisch verstrekken, voldoen aan enige wettelijke verplichting dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden.

5. Online winkelen
Deze website en andere Fisher-Price-websites bieden de mogelijkheid online aankopen te doen (zoals speelgoed) en bieden onlinediensten aan. Je moet 18 jaar of ouder zijn om dergelijke aankopen te kunnen doen. In onze onlinewinkels vind je meer informatie over levering, ruilen en overig aankoopbeleid. Voor wat betreft de producten en diensten die we via deze website aanbieden, doen we ons uiterste best om de producten en diensten op deze website zo accuraat mogelijk weer te geven. De kleuren, afmetingen en details die je op je computerscherm ziet, kunnen echter afwijken, afhankelijk van je apparatuur. We kunnen derhalve niet garanderen dat jouw apparatuur de details van onze producten en diensten volledig accuraat afbeeldt. Net als bij alle diensten die we via deze website aanbieden, kunnen de voorwaarden van die diensten worden gespecificeerd in een aparte overeenkomst die aan je wordt verstrekt bij de aankoop van een dergelijke dienst en waarop deze Gebruikersovereenkomst een aanvulling vormt.

6. Beperkingen aan het gebruik
Je verklaart hierbij je te onthouden van: (a) het gebruiken van deze website voor commerciële of politieke doeleinden (inclusief en niet beperkt tot reclamedoeleinden, fondswerving, het verzamelen van productprijzen of het verkopen van producten); (b) het controleren, verzamelen of kopiëren van de inhoud met gebruikmaking van een robot, ‘bot’, spin, kruiper, spyware, machine, apparaat, software, onttrekkingshulpmiddel of enig ander geautomatiseerd(e)hulpmiddel of toepassing of enige handmatige procedure; (c) het inlijven of gebruik maken van inlijvingstechnieken voor het opnemen van een handelsmerk of overige aanduidingen van auteursrechtelijke informatie (waaronder en niet beperkt tot afbeeldingen, tekst of paginalayout); (d) het gebruik maken van metacodes of andere ‘verborgen tekst’ door gebruikmaking van de Handelsmerken; (e) het ondernemen van activiteiten via of in verband met deze website die bedoeld zijn om minderjarigen schade te berokkenen of die onrechtmatig, obsceen, onzedelijk, wellustig, schunnig, gewelddadig, bedreigend, kwellend of grof zijn of die de rechten van derden schenden of anderszins aanstootgevend zijn (omdat deze term wordt gebruikt in de U.S. Communications Decency Act); of (f) het ondernemen van activiteiten die de toegang voor gebruikers bemoeilijken of een deugdelijk functioneren van deze website in de weg staan. Je gaat er daarnaast mee akkoord dat je bij het gebruik van deze Website jezelf niet zult voordoen als een andere persoon of entiteit.

7. Door gebruikers gegenereerde inhoud
Fisher-Price kan bezoekers de mogelijkheid geven om materialen op deze website te posten, uploaden of op andere wijze beschikbaar te maken die zijn bedoeld voor openbare weergave inclusief en niet beperkt tot foto's, video's en beoordelingen en recensies (' door gebruikers gegenereerde inhoud '). In een dergelijk geval aanvaardt Fisher-Price geen enkele verantwoordelijkheid voor het monitoren, filteren, censureren, bewerken of reguleren van de door gebruikers gegenereerde inhoud op deze website, maar Fisher-Price behoudt zich wel het het recht voor (maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid) om naar eigen goeddunken dit wel te doen en door gebruikers gegenereerde inhoud weigeren te plaatsen, of om door gebruikers gegenereerde inhoud waarvan Fisher-Price van oordeel is dat deze in overtreding is van de richtlijnen met betrekking tot plaatsing of deze Gebruikersovereenkomst, te verwijderen, veranderen, beperken of te wijzigen. Fisher-Price onderschrijft of garandeert niet de juistheid of betrouwbaarheid, of aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor door gebruikers gegenereerde inhoud of garandeert niet en geeft geen enkele garanties met betrekking tot de acuraatheid of juistheid van door gebruikers gegenereerde inhoud. Alle door gebruikers gegenereerde inhoud op deze website wordt gepresenteerd zoals het is. De inhoud van alle door gebruikers gegenereerde inhoud wordt gehandeld als Inzendingen.

Met het plaatsen, uploaden of op andere wijze beschikbaar maken aan Fisher-Price van door gebruikers gegenereerde inhoud, garandeer je dat; (a) je ten minste meerderjarig bent volgens de wet in de staat waar je woonachtig bent en dat je een ouder of wettelijk voogd bent van een minderjarige die is afgebeeld op of heeft bijgedragen aan de door gebruikers gegenereerde inhoud; (b) je de enige auteur bent en de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten ervan of dat je het wettelijke recht hebt om dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud in te dienen, weer te geven, te uploaden of te plaatsen, zonder de toestemming van een derde en zonder aansprakelijkheden of verplichtingen te creëren voor Fisher-Price of zijn licentiehouders of toewijzingen aan enige partij als resultaat hiervan; (c) alle 'morele rechten' die jij of andere partijen kunnen hebben m.b.t. dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud zijn en worden vrijwillig en onomkeerbaar opgegeven en Fisher-Price heeft geen toeschrijvings- of integriteitsverplichtingen met betrekking tot de door gebruikers gegenereerde inhoud; (d) alle dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud is juist; (e) dergelijke door gebruikers gegenereerde inhoud zal niet in overtreding zijn van deze Gebruikersovereenkomst, de richtlijnen die zijn gegeven op deze website met betrekking tot die Gebruikersovereenkomst of schade toebrengen aan personen of inbreuk doen op de rechten van derden. Je gaat er tevens mee akkoord geen door gebruikers gegenereerde inhoud op deze website te plaatsen, uploaden of op andere wijze beschikbaar te maken die: (A) fout, bedrieglijk, misleidend of onbetrouwbaar is; (B) de beperkingen van het gebruik van bovenstaand artikel 6 overtreedt;(C) persoonlijk identificeerbare informatie bevat over een andere persoon zonder de toestemming van die persoon; (D) copyright, patent, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten, publiciteits- of privacyrechten of andere rechten van een andere partij schendt; (E) in overtreding is van wetten, statuten, verordeningen of reguleringen (inclusief maar niet beperkt tot heersende exportcontrole's, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie, antidiscriminatie of oneerlijk adverteren) of gedrag aanmoedigt dat een strafrechtelijke overtreding tot gevolg kan hebben of kan resulteren in civiele aansprakelijkheid; (F) links naar andere locaties of websites bevat, gebruik maakt van handels- of servicemerken van derden die aanspraak doen op derden of producten en diensten van derden; of (G) virussen, 'paaseieren', wormen, 'bots', 'trojaanse paarden' of potentieel schadelijke computerprogramma's, codes, 'malware' of bestanden bevatten.

Je bent enkel en alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor door jouzelf gegenereerde inhoud en voor activiteiten of transacties die plaatsvinden onder jouw gebruikersnaam of account of registratie, inbreuk van door jou gegenereerde inhoud van het auteursrecht, de handelsmerken of andere eigendoms-, persoonlijke, bezittelijkof andere rechten van Fisher-Price of een derde en andere schade die door jezelf gegenereerde inhoud kan veroorzaken of het gebruik van jouw account of registratie en je verklaart je akkoord om Fisher-Price te verdedigen en schadeloos te stellen met betrekking daartoe, zoals meer uitgebreid uitgelegd in artikel 5.1.

Je verleent Fisher-Price niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende en onherroepelijke rechten en licenties die in sublicentie gegeven kunnen worden om door jou gegenereerde inhoud wereldwijd via alle mogelijke media of op andere, nu of in de toekomst bekende of ontwikkelde wijzen, te reproduceren, te verspreiden, te publiceren, door te sturen, aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te tonen, te verkopen, in licentie te geven, openbaar te vertonen, afgeleid werk op basis daarvan te maken en op alle mogelijke andere manieren te gebruiken of te benutten.

Fisher-Price behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goedkeuren, om aanvullende richtlijnen of regels m.b.t. plaatsing aan te nemen en deze richtlijnen en regels te allen tijde te veranderen of wijzigen.

8. Onderzoek; Samenwerking met Rechtshandhavende Instanties; Beëindiging
Fisher-Price behoudt zich het onbeperkte recht voor om: (a) vermoede inbreuken op de websitebeveiliging of haar informatietechnologie of andere systemen of netwerken te onderzoeken, (b) vermoede inbreuken op deze Gebruikersovereenkomst te onderzoeken, (c) rechtshandhavende instanties te betrekken bij het onderzoeken van dergelijke vermoede inbreuken en met hen samen te werken, (d) overtreders van deze Gebruikersovereenkomst te vervolgen voor alle rechtsinstanties, en (e) deze website of jouw toegang tot deze website of andere gebruikersaccounts of registraties stop te zetten of te beëindigen op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook en zonder enige verplichting jegens jou.

9. Privacy en beveiligingsmaatregelen
Fisher-Price moet bepaalde informatie verzamelen om deze website te exploiteren en om aan jouw verzoeken te voldoen of deelname aan bepaalde online-activiteiten mogelijk te maken. Fisher-Price respecteert de privacy van haar bezoekers en is zich in het bijzonder bewust van het beschermen van de privacy van jonge kinderen die onze sites bezoeken. Klik hier voor ons
Privacybeleid .

We maken gebruik van deugdelijke beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en verandering van aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te voorkomen. Om je creditcardgegevens te beveiligen op het moment dat ze worden verstuurd, maken we gebruik van de zogenaamde SSL-technologie (Secure Sockets Layer). We hebben daarnaast nauwgezette interne procedures om dit soort informatie in ons systeem te beveiligen. Verkopers, dienstverleners en anderen die ons helpen om deze website en onze producten en diensten beschikbaar te maken, moeten geheimhoudingsverklaringen ondertekenen; zij mogen persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken in verband met hun diensten aan Fisher-Price en ze moeten voldoen aan de best practices zoals geaccepteerd in de branche voor het beschermen van persoonlijke informatie. Desondanks kunnen we een volledige beveiliging van persoonlijke informatie niet garanderen.

10. Disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen
Het is mogelijk dat deze website technische onvolkomenheden en andere fouten bevat en het gebruik van of het zoeken op deze website geschiedt op eigen risico. DEZE WEBSITE WORDT JE AANGEBODEN “IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH NU BEVINDT” EN “IN DE STAAT WAARIN DEZE NU BESCHIKBAAR IS”, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE AFWEZIGHEID VAN EVENTUELE INBREUKEN. FISHER-PRICE KAN NIET GARANDEREN DAT DEZE WEBSITE GEHEEL VOLDOET AAN JOUW EISEN OF EEN BEPAALD RESULTAAT BEHAALT EN EVENMIN DAT JOUW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTEN ZAL VERLOPEN OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVER WAARLANGS DEZE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD, GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVAT. ALS JOUW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE ERTOE LEIDT DAT JE EIGENDOM, MATERIAAL, HARDWARE, GEGEVENS OF ANDERE ZAKEN MOET LATEN REPAREREN OF MOET VERVANGEN, KAN FISHER-PRICE NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DIE KOSTEN. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN DE VOORGAANDE ZINNEN TE BEPERKEN, GELDT DAT FISHER-PRICE NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE OF VOOR ALS STRAF BEDOELDE SCHADELOOSSTELLING DIE VOORTVLOEIT UIT JOUW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. DE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN DE BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF VORMEN EEN MATERIEEL ONDERDEEL VAN ONZE OVEREENKOMST OP BASIS WAARVAN WE DEZE WEBSITE TER BESCHIKKING STELLEN . Houd er rekening mee dat in sommige rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties niet is toegestaan en dat het derhalve mogelijk is dat sommige van de bovenstaande uitsluitingen niet op jou van toepassing zijn.

11. Jouw links naar deze website
Je hebt het beperkte, niet-exclusieve en herroepbare recht om hyperlinks te creëren naar deze website, onder voorwaarde dat: (a) de links alleen tekst bevatten en geen afbeeldingen van Handelsmerken, (b) de links en de gerelateerde inhoud op jouw site geen enkele verbondenheid suggereren met Fisher-Price of geen verwarring veroorzaken voor klanten, (c) de links en gerelateerde inhoud op jouw site Fisher-Price of zijn producten en diensten niet op foute, misleidende, vernederende of anderszins aanstootgevende wijze weergeven en geen inhoud bevat die ongeschikt is voor kinderen of die controversieel, aanstootgevend of bezwaarlijk is en (e) de links en gerelateerde inhoud op jouw site niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

12. Links op deze website van en naar andere sites
Deze website kan links bevatten naar en van sites van derden (‘Gelinkte Sites'), inclusief, maar niet beperkt tot sites die worden geëxploiteerd door reclamemakers, licentiegevers, licentiehouders en promotionele en handelspartners van Fisher-Price. Fisher-Price heeft geen controle over de inhoud van de Gelinkte Sites en Fisher-Price aanvaardt geen verplichting om de Gelinkte Sites te controleren. Fisher-Price geeft geen endossement, goedkeuring of sponsoring aan Gelinkt Sites, of aan inhoud, advertenties, informatie, materialen, producten, diensten of andere items die beschikbaar zijn op Gelinkte Sites en Fisher-Price stelt zich daarnevens niet aansprakelijk met betrekking tot Gelinkte Sites. We eisen van onze dienstverleners en verkopers die wesbites uitvoeren uit onze naam, dat ze de privacy bewaken van alle persoonlijke informatie die ze verwerken en dat ze voldoen aan best-practices zoals geaccepteerd binnen de branche voor het bewaken van persoonlijke informatie, onze intellectuele eigendomsrechten respecteren alsmede de rechten van derden en dat ze opereren in overeenstemming met alle toepasselijke vereisten. Echter, activiteiten die ondernomen worden met betrekking tot Gelinkte Sites zijn behoudens het privacybeleid, de gebruikersvoorwaarden en andere voorwaarden die worden opgelegd door de uitvoerder van de Gelinkte Sites en en Fisher-Price aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.

13. Banners, advertenties en promoties
We behouden ons het recht voor om overal op deze website banners, advertenties, promoties en vergelijkbare inhoud te plaatsen. Derden-adverteerders en bedrijven die advertenties aanbieden kunnen voorwaarden en privacybeleid hanteren die afwijken van Fisher-Price-beleid. Lees deze dus goed door. Interactie, correspondentie en zakelijke betrekkingen met eventuele adverteerders en overige derden die je via of op deze website tegenkomt (inclusief via Gelinkte Sites), bestaan uitsluitend tussen jou en de derde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot problemen met betrekking tot de inhoud van de advertenties, betalingen, levering van goederen, garanties, privacy- en gegevensbeveilliging en dergelijke van deze derden). Fisher-Price aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

14. Procedure ter voorkoming van schending van het copyright
Fisher-Price zal op passende wijze reageren op meldingen van vermoedelijke copyrightschending die voldoen aan de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) zoals hieronder beschreven. Als je auteursgerechtigde bent van een werk en je vermoedt dat jouw intellectuele eigendomsrechten worden geschonden in dat werk door het oneigenlijk plaatsen op of distribueren via deze website, stuur ons dan een schriftelijke melding met de volgende zaken:


Fisher-Price behandelt alleen DMCA-meldingen die binnenkomen per post, e-mail of faxbericht naar onderstaand adres:

Per post: Fisher-Price, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, California 90245-5012
Ter attentie van: Vice President, Legal and Business Affairs

Per-mail: CopyrightInfringementNotice@Mattel.com

Per fax: (310) 252-2567.

Fisher-Price behoudt zich het recht voor niet te reageren op DMCA-meldingen die niet voldoen aan de voornoemde eisen en Fisher-Price kan ervoor kiezen om vermeend geschonden materiaal te verwijderen dat onder de aandacht is gebracht door middel van meldingen die niet voldoen aan de DMCA. Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met Mattel op nummer (310) 252-2000 en vragen naar de DMCA-functionaris. Zonder de overige rechten van Fisher-Price te beperken, kan het de toegang van een herhaalde schender tot deze website beëindigen.

15. Algemene bepalingen

Legendarische handelsmerken

HANDELSMERKEN IN EIGENDOM VAN MATTEL:

Fisher-Price, Inc. , een dochter van Mattel, Inc,. East Aurora, NY 14052 U.S.A. ©2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden. ® en ™ verwijzen naar Amerikaanse handelsmerken van Mattel, Inc., tenzij anders aangegeven.

BARBIE en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

COMPUTER COOL SCHOOL™

M7943 Computer Cool School™ CLIFFORD™! Software
© 2008 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC en logo's zijn handelsmerken van Scholastic Inc. CLIFFORD THE BIG RED DOG, CLIFFORD en logo's zijn handelsmerken van Norman Bridwell.
ZB Font-methode copyright © Zaner-Bloser.

M7944 Computer Cool School™ Dora & Diego Software
© 2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer, Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.
ZB Font-methode copyright © Zaner-Bloser.

M7945 Computer Cool School™ SCOOBY-DOO!™ Software
SCOOBY-DOO en alle gerelateerde personages en elementen zijn handelsmerken van en © Hanna-Barbera. WB-logo: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. TM & © Hanna-Barbera.
(s08)

M7946 Computer Cool School™ SpongeBob™ SquarePants™ Software
© 2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken Viacom International Inc. gecreëerd door Stephen Hillenburg.
ZB Font-methode copyright © Zaner-Bloser.

M7974 Computer Cool School™ Sesamstraat™ Elmo Software
Sesame Workshop®, Sesamstraat® en geassocieerde personages, handelsmerken en ontwerpelementen zijn eigendom en onder licentie van Sesame Workshop. ©2008 Sesame Workshop. Alle rechten voorbehouden.

P8884 Computer Cool School™ Wonderteam-Software
© 2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Wonderteam en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

P8885 Computer Cool School™ Ni Hao, Kai-Lan Software
© 2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Ni Hao, Kai-Lan en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

P8886 Computer Cool School™ Super Why! Software
© 2009 Out of the Blue Enterprises LLC. Alle rechten voorbehouden. SUPER WHY en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Out of the Blue Enterprises LLC.

KNUTSELEN EN SPELEN:

Alles over spelen: fases, speelgoed en tips, en alles over speelgroepen
© 1998 door Dorothy Einon. Herdruk van 'Jong geleerd' met toestemming van de uitgever Marshall Editions Developments Ltd.

Verjaardagsfeestjes
© 1998 door Penny Warner. Herdruk van 'Birthday Parties for Kids' met toestemming van de uitgever Prima Publishing.
© 1999 door Penny Warner. Herdruk van 'Birthday Parties for Kids' met toestemming van de uitgever Meadowbrook Press.

Spelen en leren
© 1999 door Penny Warner. Herdruk van 'Baby Play & Learn' met toestemming van de uitgever Meadowbrook Press.
© 2000 door Penny Warner. Herdruk van 'Preschooler Play & Learn' met toestemming van de uitgever Meadowbrook Press.

Knutselen
© 2003 door Patricia Kuffner. Herdruk van 'The Arts and Crafts Busy Book' met toestemming van de uitgever Meadowbrook Press.
© 1999 door Patricia Kuffner. Herdruk van 'The Toddler's Busy Book' met toestemming van de uitgever Meadowbrook Press.
© 1998 door Patricia Kuffner. Herdruk van 'The Preschooler's Busy Book' met toestemming van de uitgever Meadowbrook Press.

DIGITALE KNUTSELSTUDIO:

L5271 Digitale knutselstudio Dora the Explorer™-software
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

L5272 Digitale knutselstudio Go, Diego, Go!™-software
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Windows Vista is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

KID TOUGH™ DOODLER:

G2812 Little People® Kid-Tough™ Doodler Pro
Geproduceerd voor Fisher-Price. © 2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden. ® en ™ verwijzen naar Amerikaanse handelsmerken van Mattel, Inc.

L1105 Dora the Explorer™ Kid-Tough™ Doodler Mini
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

L3893 Go, Diego, Go!™ Kid-Tough™ Doodler Mini
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

L6976 SpongeBob SquarePants™ Kid-Tough™ Doodler Mini
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken Viacom International Inc. gecreëerd door Stephen Hillenburg.

M4364 The Backyardigans Kid-Tough™ Doodler Mini
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., The Backyardigans en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

N3392 Het Wonderteam™ Kid-Tough™ Doodler Mini
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Wonderteam en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International, Inc.

N6044 Blues Clues™ Kid-Tough™ Doodler Mini
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Blue’s Clues en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

P9693 Barbie™ Kid-Tough™ Doodler Mini
en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

R1603 Toy Story™ Kid-Tough™ Doodler Mini
©Disney/Pixar

R1604 Toy Story™ Kid-Tough Doodler Mini
©Disney/Pixar

R4318 Ni Hao, Kai-Lan!™ Kid-Tough™ Doodler
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Ni Hao, Kai-Lan! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International, Inc.

GeoTrax®:

P6246 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Radiator Springs Bliksem McQueen
P6247 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Takel
P6248 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Doc Hudson
P6251 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Ramone's Auto shop
P7587 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Flo's V-8 Café
P8459 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Racebaanpakket met Sally
P8460 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Racebaanpakket met Sergant
R2771 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Sheriff’s Uitkijkpost
R2772 GeoTrax® Disney/Pixar Cars RC Bliksem McQueen
R3125 GeoTrax® Disney/Pixar Cars Racebaanpakket met Trev
©Disney/Pixar
Disney/Pixar-elementen ©Disney/Pixar, niet inclusief volgende voertuigen die eigendom zijn van derden: Hudson Hornet™, Chevrolet Impala™, Porsche™, Mercury™ en Jeep®. De onderscheidingen van Sergant zijn gebruikt met goedkeuring van het Amerikaanse leger.

IMAGINEXT®:

M5646 Imaginext® DC Super Friends™ The Penguin™
M5647 Imaginext® DC Super Friends™ Batman™
M5648 Imaginext® DC Super Friends™ Superman™
M5650 Imaginext® DC Super Friends™ Batmobile™
M5651 Imaginext® DC Super Friends™ Batcopter™
M5652 Imaginext® DC Super Friends™ Batcave™
M8124 Imaginext® DC Super Friends™ The Joker
N3701 Imaginext® DC Super Friends™ Mr. Freeze™
N3702 Imaginext® DC Super Friends™ Batcycle™
N4301 Imaginext® DC Super Friends™ Batwing™
P5455 Imaginext® DC Super Friends™ The Batmobile
DC SUPER FRIENDS en alle gerelateerde personages en elementen zijn handelsmerken van en © DC Comics. WB-logo: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s08) [DC- en WB-logos]
P8086 Imaginext® DC Super Friends™ Arctic Batman™
P8087 Imaginext® DC Super Friends™ Robin™ & motor
DC SUPER FRIENDS en alle gerelateerde personages en elementen zijn handelsmerken van en © DC Comics. WB-logo: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s09).

POWER WHEELS:

J4394 Jeep® Hurricane met Monster Traction™
K7112 Jeep® Hurricane met Monster Traction™
N1476 Jeep® Wrangler Rubicon
N2273 Jeep® Hurricane met Monster Traction™
P5063 Jeep® Wrangler
Jeep® en de Jeep®-grille zijn geregistreerde handelsmerken van Chrysler Group LLC. Jeep® Hurricane, Jeep® Wrangler, Jeep® Wrangler Rubicon, Jeep® Hurricane en gerelateerde 'handelskleding' zijn gebruikt met vergunning van Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2009.

C3493 Ford F-150
Ford, F-150 en geassocieerde handelsmerken worden gebruikt met een vergunning van Ford Motor Company.

H7332 Nick Jr./Dora the Explorer Terreinwagen
2005 ® en TM verwijzen naar Amerikaanse handelsmerken van Mattel, Inc., tenzij anders aangegeven. ©2009 Viacom International Inc. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

H8256 Bliksem McQueen
©Disney/Pixar

J4390 Ford Mustang
P5920 Ford Mustang
R9543 Power Wheels® Ford Mustang
Ford Oval en Mustang zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom en onder licentie van Ford Motor Company.

J5248 Kawasaki® Brute kracht
N9731 Kawasaki® Brute kracht

Kawasaki-handelsmerken worden gebruikt met een licentie aan Fisher-Price, Inc.

J7825 Dora Lil' Quad
©2009 Viacom International Inc. Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

J7826 Barbie™ Trail Rider™
BARBIE en geassocieerde handelsmerken en handelskleding zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

J8472 Kawasaki® KFX® Ninja® Ultieme terreintractie
K0450 Kawasaki® KFX® Ninja®
P9723 Kawasaki® KFX® Ninja® met Monster Traction™

Kawasaki-handelsmerken worden gebruikt met een licentie aan Fisher-Price, Inc.

K0451 Barbie™ Lil' Trail Rider Terreinwagen
BARBIE en geassocieerde handelsmerken en handelskleding zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

K0452 Lil' Kawasaki®
Kawasaki-handelsmerken worden gebruikt met een licentie aan Fisher-Price, Inc.

K3033 My First Craftsman™ grasmaaier
'Craftsman' en 'My First Craftsman' zijn geregistreerde handelsmerken van Sears Brands, LCC © 2007.

K3034 My First Craftsman™ Ford F-150
'Craftsman' en 'My First Craftsman' zijn geregistreerde handelsmerken van Sears Brands, LCC © 2007.

K4565 Diego Lil' Quad
©2009 Viacom International Inc. Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

K8285 Ford F-150
Ford Oval en F-150 zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom en onder licentie van Ford Motor Company.
Geproduceerd door Fisher-Price Inc., een dochteronderneming van Mattel, Inc. www.ford.com

L2170 Arctic Cat® 650
L7825 Arctic Cat® 650
P8814 Arctic Cat® 650

Arctic Cat, het Aircat-logo, Prowler 650 en gerelateerde emblemen, logo's en voertuigontwerpen zijn handelsmerken van Arctic Cat, Inc. en worden gebruikt met een licentie aan Fisher-Price van Arctic Cat, Inc. Alle rechten voorbehouden.

L6349 Barbie™ Ford Mustang
P8812 Barbie™ Ford Mustang
Ford Oval en Mustang zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom en onder licentie van Ford Motor Company. Geproduceerd door Fisher-Price Inc., een dochteronderneming van Mattel, Inc. www.ford.com.

BARBIE en geassocieerde handelsmerken en handelskleding zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

L7820 Barbie™ Jammin' Jeep® Wrangler
Jeep® en de Jeep®-grille zijn geregistreerde handelsmerken van Chrysler Group LLC. Jeep® Wrangler en de handelskleding worden gebruikt onder licentie van Chrysler Group LLC. © Chrysler Group LLC 2008.

BARBIE en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

M5728 DC Super Friends™ Batman™ Lil' Quad™
DC SUPER FRIENDS en alle gerelateerde personages en elementen zijn handelsmerken van en © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s07)

M6784 DC Super Friends™ Batman™ Driewieler met licht & geluid
DC SUPER FRIENDS en alle gerelateerde personages en elementen zijn handelsmerken van en © DC Comics.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s07)

N1475 Barbie™ Cadillac®Escalade™ Speciale uitvoering
BARBIE en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.
N8417 Cadillac® Escalade™
M9780 Cadillac® Escalade™ Speciale uitvoering

Cadillac, het Wreath & Crest-embleem, Escalade, EXT en het gerelateerde voertuigontwerp zijn handelsmerken van General Motors en worden gebruikt onder licentie aan Fisher-Price.

N2892 Barbie™ Lil' Quad™
BARBIE en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

N9733 Bliksem McQueen™
©Disney/Pixar-elementen ©Disney/Pixar.

P5064 Lil' Ford F-150
Ford Oval en F-150 zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom en onder licentie van Ford Motor Company.

P5065 Power Wheels® Harley-Davidson Rocker™
© 2009 H-D, Alle rechten voorbehouden Geproduceerd door Fisher-Price met een licentie van de Harley-Davidson Motor Company.

P5066 Barbie™ Kawasaki® KFX met Monster Traction™
Kawaski-handelsmerken worden gebruikt met een licentie uitgegeven aan Fisher-Price, Inc. BARBIE en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

R2510 Power Wheels® Disney Princess Tot Rod
©Disney
Bezoek Disney Prinses op DisneyPrincess.com

T3260 Disney Handy Manny Tot Rod
©Disney
Bezoek de Disney-website op www.disney.com

RIDE-ONS:

J5242 Dora Explore met mij driewieler™
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

K6672 Nick Jr./Dora the Explorer Stoere driewieler
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

K6673 Go, Diego, Go!™ Stoere driewieler
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

K6674 Diego Adventure-driewieler™
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

L2176 The Backyardigans™ Rock, Roll & Ride-driewieler™
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

M5727 Barbie™ Tough Trike Princess Ride-On
BARBIE en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

N6021 Kawasaki Stoere driewieler (nieuwe kleur)
Kawasaki-handelsmerken worden gebruikt met een licentie aan Fisher-Price, Inc.

N1366 Harley-Davidson Motorcycles Driewieler met licht en geluid
Harley-Davidson en het Harley-Davidson Bar & Shield-logo zijn geregistreerde handelsmerken van H-D Michigan, Inc. en worden gebruikt onder licentie.

N8416 HOT WHEELS™ Driewieler met licht en geluid
HOT WHEELS en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

R3858 Ni hao, Kai-lan Driewieler met licht en geluid
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Ni Hao, Kai-Lan! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International, Inc.

SCHUDDEN EN GAAN:

DISNEY/PIXAR:

J5981 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Takel
J5982 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Bliksem McQueen
J5983 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars The King
J5984 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Doc
L3780 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Doc
L3781 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Bliksem McQueen Piston Cup-editie
L3782 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Ramone
L3783 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Sheriff
M4221 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Cactus Bliksem McQueen
M4222 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Ghost Light Ramone
M5009 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Dinoco Bliksem McQueen
M5010 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Takel
M5011 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Ramone
M6567 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Mack Hauler met Radiator Springs Bliksem McQueen
M8871 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Sergant
M8872 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Red
N5804 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Chick Murphy
N6226 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Bling Bling Bliksem McQueen
N6227 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars Tong Bliksem McQueen
R0319 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars - Bliksem McQueen
R0320 Shake 'n Go!® Disney/Pixar Cars - Takel

Disney/Pixar-elementen ©Disney/Pixar, niet inclusief volgende voertuigen die eigendom zijn van derden: Hudson Hornet™; Jeep®; Mack®; Chevrolet Impala™; Mercury™ en Petty®. De rangonderscheiding van Sergant is ontworpen met goedkeuring van het Amerikaanse leger.

DC SUPER FRIENDS:

M2170 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Batmobile™ - zwart
M2171 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Superman™ auto
M7726 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Batmobile™ - blauw
M8125 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Batcycle™
N1419 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Batwing™ Flyer
N5805 Shake 'n Go!® DC Super Friends™ Jokermobile™

DC SUPER FRIENDS en alle gerelateerde personages en elementen zijn handelsmerken van en © DC Comics. WB-logo: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s08).

NICKELODEON:

M8927 Shake 'n Go!® Nick Jr.™ Go, Diego, Go!™
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

SMART CYCLE:

K6689 SMART CYCLE™ Software-Dora the Explorer™ Friendship Adventure™
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Dora the Explorer, Go Diego Go, SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants gecreëerd door Stephen Hillenburg.

K6690 SMART CYCLE™ Software-SpongeBob SquarePants™ Oceaanavonturen
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Dora the Explorer, Go Diego Go, SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants gecreëerd door Stephen Hillenburg.

L1774 SMART CYCLE™ Software-Hot Wheels™
Fisher-Price, X-Treme Machine Jr., Power Sounds Grip, ENFORCER, HOT WHEELS, BARBIE en WILD THING zijn Amerikaanse handelsmerken van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

L3764 SMART CYCLE™ software— Onderweg met Elmo: A Happy, Healthy Day™
Sesame Workshop®, Sesamstraat® en geassocieerde personages, handelsmerken en ontwerpelementen zijn eigendom en onder licentie van Sesame Workshop. ©2007 Sesame Workshop. Alle rechten voorbehouden.

L3765 SMART CYCLE™ Software-Thomas & vriendjes™
Thomas de Stoomlocomotief & vriendjes™ Gebaseerd op de Railway Series van de predikant W. Awdry. © 2008 Gullane (Thomas) Limited. Thomas de Stoomlocomotief & vriendjes en Thomas & vriendjes zijn handelsmerken van Gullane (Thomas) Limited. Thomas de Stoomlocomotief & vriendjes & ontwerp is geregistreerd bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office.

L4878 SMART CYCLE™ Software-Diego's Animal Rescue™
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Dora the Explorer, Go Diego Go, SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants gecreëerd door Stephen Hillenburg.

M7940 SMART CYCLE™ Software-Scooby-Doo!™
TM & © Hanna-Barbera.
(s08)

N6229 SMART CYCLE® Software-Dora & Diego
R8127 SMART CYCLE® Extreme Software Dora & Diego
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer, Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

P5451 SMART CYCLE® Software-Bob de Bouwer™
©2009 HIT Entertainment Limited en Keith Chapman. Alle rechten voorbehouden. De Bob de Bouwer naam en karakter en gerelateerde personages en %%%klinknagellogo zijn handelsmerken van HIT Entertainment Limited. Geregistreerd bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office en andere landen. ©2009 HIT Entertainment Limited. HIT en het HIT-logo zijn handelsmerken van HIT Entertainment Limited.

P5452 SMART CYCLE® Extreme Software Disney/Pixar De wereld van Cars
R8024 SMART CYCLE® Extreme Software Disney/Pixar Toy Story
Disney/Pixar-elementen © Disney/Pixar

P8896 SMART CYCLE® Extreme Software Hot Wheels™
© 2009 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden

P8897 SMART CYCLE® Extreme Software Bob de Bouwer™
© 2009 HIT Entertainment Limited en Keith Chapman. De Bob de Bouwer naam en karakter en gerelateerde personages en %%%klinknagellogo zijn handelsmerken van HIT Entertainment Limited. ©HIT Entertainment Limited. HIT en het HIT-logo zijn handelsmerken van HIT Entertainment Limited.

P8898 SMART CYCLE® Extreme Software Nickelodeon™ SpongeBob SquarePants™ Oceaanavonturen
© 2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken Viacom International Inc. gecreëerd door Stephen Hillenburg.

R2763 SMART CYCLE® Extreme Software Scooby-Doo
SCOOBY-DOO en alle gerelateerde personages en elementen zijn handelsmerken van en © Hanna-Barbera. WB-logo: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s08).

R2764 SMART CYCLE® Extreme Software Thomas & vriendjes™
Thomas de Stoomlocomotief & vriendjes ™ GECREËERD DOOR BRITT ALLCROFT (met gestyleerde handtekening van Britt Allcroft eroverheen) Gebaseerd op de Railway Series van de predikant W. Awdry. © 2009 Gullane (Thomas) Limited. Thomas de Stoomlocomotief & vriendjes en Thomas & vriendjes zijn handelsmerken van Gullane (Thomas) Limited.

STAR STATION™ ENTERTAINMENT SYSTEM (L3182):

2001 John Carta en Douglas Gormley. Gebruikt onder licentie.

K0820 Star Station™ Meezingfavorieten Muziekcassette
2001 John Carta and Douglas Gormley. Gebruikt onder licentie.

K0821 Star Station™ Star Station Meezingdieren
2001 John Carta and Douglas Gormley. Gebruikt onder licentie.

L7977 Star Station® Best of KIDS BOP® Volume 2 Muziekcassette
& © 2007 Kidz Bop LLC. "KIDZ BOP" en het KIDZ BOP-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Kidz Bop LLC. Alle rechten voorbehouden.

"All Star"
Greg Camp, Warner-Tamerlane Publ. Corp./Squish Moth Music (BMI)

Soak Up the Sun
(Warner) Sheryl Croc/Jeff Trott
Warner-Tamerlane Publ. Corp./Old Crow Music (BMI)
(Wixen)
©2002 Cyrillic Soup (ASCAP), admin. By Wixen Music Publishing, Inc.

Invisible
(Christopher Braide/Andreas Carlsson/Desmond Child) WB Music Corp.

Come Clean
Door Kara Dioguardi en John Shanks, ©2003 KAY'S TUFF PUBLISHING en WB Music Corp. Alle rechten voor KAY'S TUFF PUBLISHING beheerd en geadministreerd door EMI Blackwood Music Inc. (BMI) Alle rechten voorbehouden. Internationale copyrights gewaardborgd. Gebruikt met toestemming.

John Shanks/Kara Dioguardi, WB Music Corp./Dylan Jackson Music (ASCAP)

Beautiful Soul (DISNEY)
Adam Watts en Andrew Dodd. ©2004 Seven Peaks Music (ASCAP)/Dying Ego Music (ASCAP)/Dodd Music (ASCAP) Alle rechten voorbehouden.

Believe
Right Bank Music, Inc.
Brian Higgins/Paul Barry/Steve Torch
WB Music Corp. (ASCAP)

The Game of Love
Greg Alexander/Rick Nowels. Warner-Tamerlane Publ. Corp./Keepin It Real How Bout You Music (BMI). Door Rick Nowels en Gregg Alexander. ©2002 EMI APRIL MUSIC INC., FUTURE FURNITURE MUSIC en Grosse Pointe Harlem Publishing. Alle rechten voor FUTURE FURNITURE MUSIC beheerd en geadministreerd door EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP). Alle rechten voorbehouden. Internationaal copyright gewaardborgd. Gebruikt met toestemming.

One Week
Ed Robertson. WB Music Corp./Treat Baker Music (ASCAP)

L7976 Star Station® Best of KIDS BOP® Muziekcassette Deel 1

Doggy (Who Let The Dogs Out)
Anselm Douglas, Warner-Tamerlane Publ. Corp./Desmone Music (BMI).

Waiting for Tonight
Michael Garvin/Maria Christensen/Phil Temple) WB Music Corp. (ASCAP) / Warner-Tamerlane Publ. Corp. (BMI) / W.B.M. Music Corp. (SESAC)

Kiss Me
Matt Slocum. Squint Songs.

Absolutely (Story of a Girl)
John Hampson, WB Music Corp./Hazen Songs (ASCAP).

Breathe
Michelle Branch/John Shanks
Warner-Tamerlane Publ. Corp./I'm Still With The Band Music (BMI) /WB Music Corp/Dylan Jackson Music (ASCAP)

Follow Me
Michael Bradford en Matthew Shafer
©2000 Seven Peaks Music (ASCAP)/Chunky Style Music (ASCAP) Alle rechten voorbehouden.

Matthew Shafer/Michael Bradford
Warner-Tamerlane Publ. Corp./Gaje Music (BMI)

Everywhere
Michelle Branch/John Shanks. WB Music Corp/Dylan Jackson Music/I'm With The Band Music (ASCAP). Door John Shanks en Michelle Branch. ©2001 EMI VIRGIN MUSIC, INC., LINE ONE PUBLISHING en Michelle Branch. Alle rechten voor LINE ONE PUBLISHING beheerd en geadministreerd door EMI APRIL MUSIC INC. (ASCAP). Alle rechten voorbehouden. Internationaal copyright gewaardborgd. Gebruikt met toestemming.

You've Got a Friend in Me
Randy Newman
©1995 Walt Disney Music Company (ASCAP) Alle rechten voorbehouden.

L7975 Star Station® Dora the Explorer™ Muziekcassette
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

VIEW-MASTER-SCHIJVEN:

C7157 Finding Nemo Disney/Pixar 3D schijven
©Disney/Pixar

C7161 Thomas & Friends™ 3D schijven

Gebaseerd op The Railway Series van de predikant W. Awdry © 2008 Gullane (Thomas) Limited. Thomas de Stoomlocomotief & vriendjes en Thomas & vriendjes zijn handelsmerken van Gullane (Thomas) Limited. Thomas de Stoomlocomotief & vriendjes & ontwerp is geregistreerd bij het Amerikaanse Patent and Trademark Office.

C7162 Disney's The Little Mermaid 3D schijven
©Disney

C7163 Disney's Cinderella 3D schijven
©Disney

C7164 Disney Princess Sleeping Beauty 3D schijven
©Disney

C7166 Disney's Beauty & the Beast 3D schijven
©Disney

C7167 Toy Story 2 Disney/Pixar 3D schijven
©Disney/Pixar

C7170 MONSTERS, INC. Disney/Pixar 3D schijven
©Disney/Pixar

C7174 Clifford The Big Red Dog™ 3D schijven
©2004 Scholastic Entertainment Inc. SCHOLASTIC en logo's zijn handelsmerken van Scholastic Inc. CLIFFORD THE BIG RED DOG en logo's zijn handelsmerken van Norman Bridwell.

C7177 SpongeBob™ SquarePants 3D schijven
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken Viacom International Inc. gecreëerd door Stephen Hillenburg.

G2616 Rudolph The Red-Nosed Reindeer® 3D schijven
Rudolph the Red-Nosed Reindeer © & ® The Rudolph Co., L.P. Alle elementen onder licentie aan Character Arts LLC. Alle rechten voorbehouden.

H0703 Cars 3D schijven
©Disney/Pixar

H9696 Nick Jr.™ The Backyardigans™ 3D schijven
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

L2207 National Wildlife Federation™ Dieren uit Noord-Amerika 3D-schijven
© National Wildlife Federation™ 2006. Gebruikt onder licentie van Fisher-Price, Inc.

L2208 Dora's World Adventure!™3D schijven (Viacom)
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

L2209 Disney's Mickey Mouse Clubhouse 3D schijven
©Disney

L6984 Surf's Up 3D schijven
TM & ©2007 Sony Pictures Animation, Inc. Alle rechten voorbehouden.

L6994 Ratatouille Disney/Pixar 3D schijven
©Disney/Pixar

L6995 National Wildlife Federation™ Baby dierentuindieren 3D-schijven
© National Wildlife Federation™ 2006. Gebruikt onder licentie van Fisher-Price, Inc.

L7964 Disney My Friends Tigger & Pooh 3D schijven Disney.
©Disney Gebaseerd op de 'Winnie de Poeh'-boeken van A.A. Milne en E.H. Shepard.

M1355 Nick Jr.™ Wonderteam! 3D schijven
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr., Wonderteam en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

M8970 Beste van Barbie 3D-schijven
BARBIE en geassocieerde handelsmerken en 'handelskleding' zijn eigendom van en worden gebruikt onder licentie van Mattel, Inc. © 2008 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.

N1780 Dreamworks Animation's Kung Fu Panda 3D schijven
Kung Fu Panda™ & © 2008 DreamWorks Animation L.L.C.

N1998 Disney/Pixar 3D schijven WALL-E
©Disney/Pixar. Bezoek de Disney-website op Disney.com

N3989 Disney Peter Pan 3D schijven
©Disney. Bezoek de Disney-website op Disney.com

N3990 Bambi 3D schijven
©Disney. Bezoek de Disney-website op Disney.com

N3992 Disney Princess Pocahontas 3D schijven
©Disney. Bezoek Disney Prinses op DisneyPrincess.com

VIEW-MASTER CADEAUSETS:

C7228 Finding Nemo Disney/Pixar-cadeauset
©Disney/Pixar

C7230 NICK Jr.™ Dora the Explorer™-cadeauset
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden.
Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

C7231 Toy Story 2 Disney/Pixar-cadeauset
©Disney/Pixar

J3966 NICK Jr.™ The Backyardigans™-cadeauset
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

K3517 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Binoculars & 3D Viewer Dinosaurs
© National Wildlife Federation™ 2006. Gebruikt onder licentie van Fisher-Price, Inc.

K3518 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Binoculars & 3D Viewer Marine Life
© National Wildlife Federation™ 2006. Gebruikt onder licentie van Fisher-Price, Inc.

K3519 Look & Learn™ National Wildlife Federation™ Binoculars & 3D Viewer Rain Forest Creatures
© National Wildlife Federation™ 2006. Gebruikt onder licentie van Fisher-Price, Inc.

K9878 National Wildlife Federation™ Binoculars & 3D Viewer Safari
© National Wildlife Federation™ 2006. Gebruikt onder licentie van Fisher-Price, Inc.

K9879 Go, Diego, Go!™-cadeauset
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden.
Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

L6983 Ratatouille-cadeauset
©Disney/Pixar

N1517 Discovery Channel™ Learning Projector with sounds
©2008 Discovery Communications, LLC. Discovery Channel en het Discovery Channel-logo zijn handelsmerken van Discovery Communications, LLC, gebruikt onder licentie. Alle rechten voorbehouden. discovery.com

N6909 Nick Jr.™ Wonder Pets!-cadeauset
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, Nick Jr. Wonderteam en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

N6910 Handy Manny-cadeauset
©Disney

N6911 Disney Princess-cadeauset
©Disney

N6912 Best of Playhouse Disney View-Master-cadeauset
©Disney

P7955 SpongeBob SquarePants™-cadeauset
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden.
Nickelodeon, SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken Viacom International Inc. gecreëerd door Stephen Hillenburg.

R5139 Ni Hao, Kai-lan-cadeauset
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden.
Ni Hao, Kai-lan! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International, Inc.

R7161 WHERE THE WILD THINGS ARE-cadeauset
© Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: TM & © Warner Bros. Entertainment Inc.
(s09)

FISHER-PRICE FRIENDS KARAKTERMERKEN:

Backyardigans:
©2009 Viacom International Inc.
Alle rechten voorbehouden.
Nickelodeon, Nick Jr. Backyardigans en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

Dora the Explorer:
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden.
Nickelodeon, Nick Jr., Dora the Explorer en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc.

Go, Diego Go
©2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden.
Nickelodeon, Nick Jr., Go, Diego, Go! en alle gerelateerde titels, logo's en personages zijn handelsmerken van Viacom International Inc. Viacom International Inc.

Disney Little Einsteins:
© The Baby Einstein Company, LLC.
Little Einsteins is een handelsmerk van The Baby Einstein Company, LLC. Alle rechten voorbehouden. EINSTEIN is een handelsmerk van de Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem.

Sesamstraat
Sesame Workshop ® , Sesamstraat® en geassocieerde personages, handelsmerken en ontwerpelementen zijn eigendom en onder licentie van Sesame Workshop. ©2007 Sesame Workshop. Alle rechten voorbehouden.

Sesamstraat Elmo's wereld:
Elmo's World ®, Sesamstraat® en geassocieerde personages, handelsmerken en ontwerpelementen zijn eigendom en onder licentie van Sesame Workshop. ©2007 Sesame Workshop. Alle rechten voorbehouden.

SpongeBob SquarePants:
© 2009 Viacom International Inc. Alle rechten voorbehouden Nickelodeon, SpongeBob SquarePants en alle gerelateerde titels, personages en logo's zijn handelsmerken Viacom International Inc. gecreëerd door Stephen Hillenburg.

Wow! Wow! Wubbzy!:
© Bolder Media, Inc. and IDT Entertainment, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Winnie the Pooh:
© Disney.
Gebaseerd op de 'Winnie de Poeh'-boeken van A.A. Milne en E.H. Shepard.


© 2012 Mattel, Inc. Alle rechten voorbehouden.